เจาะลึกพิกัดอัตราศุลกากร การประเมินราคา การสงวนสิทธิ์โต้แย้งพิกัด-วางประกัน

จำนวนคนดู 999 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
พิกัดอัตราศุลกากร เป็นปัญหาที่สร้างความวิตกกังวลแก่ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก เพราะมีความยุ่งยาก
ซับซ้อน ซึ่งเกิดจากความหลากหลายในสินค้า และการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ ทำให้เกิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างเจ้าของสินค้า
และเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการตีความชนิดหรือประเภทของสินค้า ปัญหาเรื่องพิกัดอัตราศุลกากรเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อ หรือไม่จงใจที่จะปฏิบัติผิดกฎหมาย แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศก็มิอาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้
ต้องชำระอากรในส่วนที่ขาดให้ครบถ้วนพร้อมกับชำระค่าปรับ จึงกล่าวได้ว่า พิกัด เป็นเรื่องที่เสียทั้งเวลา และ ค่าใช้จ่าย
หัวข้ออบรมสัมมนา
กฎหมายศุลกากร กฎหมายพิกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม
อากรป้องกันการทุ่มตลาด (AD) อากรปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard)
พิกัดอัตราศุลกากร หลักเกณฑ์การตีความพิกัด ของยกเว้นอากร
การประเมินราคาศุลกากร ค่าประกันภัย ค่าขนส่ง ค่านายหน้า ค่า Royalty ฯลฯ
ข้อควรระวังในการนำเข้า ปัญหาและแนวทางแก้ไขความผิดพลาดในการเสียภาษี
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด