หลักสูตร สร้างสุขและผูกพันองค์กรด้วยภาวะผู้นำหลอมรวมใจ (Inclusion-driven Employee Engagement)

รหัสหลักสูตร: 67187

จำนวนคนดู 725 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร สร้างสุขและผูกพันองค์กรด้วยภาวะผู้นำหลอมรวมใจ (Inclusion-driven Employee Engagement)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

    เคยเจอมั้ย...?

 •  ทำไม น้องใหม่ไม่สู้งาน อยู่ไม่นานก็ขอลาออกซะแล้ว
 •  บางคนก็ ทำงานแบบเรื่อยๆ พอให้ผ่านไป แบบ Comfort zone
 •  ขอความร่วมมืออะไร ก็ไม่ค่อยมีใครตอบสนอง

    ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้...


วัตถุประสงค์

     เพื่อสำรวจและเสริมสร้างจิตสำนึกรักองค์กร (Employee Engagement) ซึ่งจะช่วยสร้างแรงใจและประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมอย่างได้ผลและมีความสุขด้วยแนวคิดภาวะผู้นำหลอมรวมใจ (Inclusive Leadership) ท่ามกลางโลกที่แตกต่างซับซ้อน โดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่...

 1.  จะสร้างให้ตระหนักเห็นความสำคัญในสร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยแนวคิดภาวะผู้นำหลอมรวมใจ ทำอย่างไร?
 2.  จะสร้างความสนิทสนมช่วยให้พูดคุยกันอย่างเปิดใจ & ลดช่องว่างเพื่อประสานพลัง ทำได้อย่างไร?
 3.  จะสื่อสารให้ทุกคนมีส่วนร่วมรู้สึกเป็นเจ้าของในการแก้ปัญหา และปรับปรุงบรรยากาศที่ทำงานให้องค์กรน่าอยู่เป็นสุขได้อย่างไร?
 4.  อยากให้ทุกคนมองเห็นส่วนดีของกันและกันเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กันอยู่เสมอจะทำอย่างไร?
 5.  จะสร้างทัศนคติที่ดีผูกพันต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากยิ่งขึ้น ทำอย่างไร?


หัวข้ออบรมสัมมนา
Module I: เข้าใจภาพรวม การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร ด้วยแนวคิด ภาวะผู้นำหลอมรวมใจ…เพื่อ Aim 1

 •  5 ข้อสังเกตแห่งความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)
 •  ถอดรหัส 4E…ปัจจัยขับเคลื่อนเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Drivers)
 •  ยกระดับ 4E ปัจจัยขับเคลื่อน...ด้วย ABC ภาวะผู้นำหลอมรวมใจ
 •  พัฒนา Envision…ด้วย 9 คำถามกระตุกคิด เพื่อปรับทิศงาน & ชีวิต ให้เป็นหนึ่ง
 •  CEO’s success story: ถอดบทเรียน 4E & ABC เชิงวิเคราะห์
 •  กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
 •  กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain puzzle”…เพื่อตระหนักความสำคัญของ 4E & ABC
 •  กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ “ค้นหาคนที่ใช่” แบบ 4E & ABC

Module II: พัฒนา Encourage & Bonding ด้วย การพูดคุยแบบเปิดใจ…เพื่อ Aim 2

 •  Join…ความลับคน 4 รุ่น ชี้อนาคตองค์กร
 •  1+3 …เคล็ดลับคุยเพลินได้เพื่อน แบบ เล่า ฟังชมถาม
 •  กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน 1+3 จากเค้าโครงเรื่องจริง
 •  อ่าน 5 ภาษากายรู้ภาษาใจ•
 •  4อ ...คุยกันแบบคนคุ้นเคยด้วย 20 คำถามเปิดใจ
 •  3A3P…ไขรหัสลับชื่นชมทรงพลัง
 •  ใครรวยเพื่อน?...นี่คือ 8 เคล็ดลับคุยสนุกทุกโอกาส
 •  กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Trust fall”…เพื่อตระหนักถึงช่องว่างระหว่างวัยและผลกระทบ
 •  กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “คุยเพลินได้เพื่อน” 1+3

Module III: พัฒนา Equilibrate & Collaboration ด้วย การระดมสมองอย่างสร้างสรรค์…เพื่อ Aim 3

 •  Inventor…8 คุณสมบัตินักคิดเชิงสร้างสรรค์
 •  HAPPY…รหัสลับไขพลังสมองเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 •  3มาก...เคล็ดลับระดมไอเดียแบบทวีคูณ
 •  4F… ความลับแห่งคุณภาพชีวิตในการทำงาน (QWL: Quality of Work Life)
 •  Delight…7 ข้อสังเกตแห่งคุณภาพชีวิตการทำงาน
 •  กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน 4F & HAPPY จากเค้าโครงเรื่องจริง
 •  3ท + PDCA…สูตรลับพิชิตปัญหาแบบเห็นผลเร็ว (Quick win)
 •  กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Story Telling”…เพื่อเห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ
 •  กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “ระดมสมองสร้างสุข” HAPPY

Module IV: พัฒนา Encourage & Affirming ด้วย การสร้างแรงใจแบบ Motivation 3.0…เพื่อ Aim 4

 •  ฉันสร้างแรงใจ?...นี่คือ 5 สัญญาณชี้ผู้นำแห่งแรงบันดาลใจ
 •  Drive…กุญแจ 4 ดอกสื่อสารสร้างแรงใจ ทุกช่วงวัย
 •  แรงใจไม่มีวันหมด ! ...กด Like ด้วย 4 มุมมองเชิงบวก
 •  ทีมใหม่ ไฟลุก ! นี่คือ 3G…บันได 3 ขั้นแห่งชื่นชมดลใจ
 •  รู้เท่าทัน D&E…2 ขั้วที่แตกต่างแห่งการให้กำลังใจ
 •  กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน 3G จาก CEO’s story
 •  15ม...เคล็ดลับสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 •  กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “The Artist”…เพื่อเข้าใจความสำคัญของการสร้างแรงจูงใจ
 •  กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติเทคนิค “ชื่นชมดลใจ” 3G

Module V: พัฒนา Encourage & Affirming ด้วย การสื่อสารด้วยใจขอบคุณ…เพื่อ Aim 5

 •  3H…ไขปริศนา ทำไม ยิ่งให้...ยิ่งได้?
 •  Gratitude: กรณีศึกษา Kindness Boomerang
 •  3G…บันได 3 ขั้นสร้างสุขจากการเป็นผู้ให้ (Volunteering awareness)
 •  GIVER…5 แนวทางสร้างสุขจากการเป็นผู้ให้
 •  กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “จดหมายจากใจ”…เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่ากันและกัน
 •  กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3S Music therapy with NLP”…เพื่อซาบซึ้งในน้ำใจการช่วยเหลือกันและกันอย่างลึกซึ้งด้วยภาษาโปรแกรมสมองเชิงบวก
 •  กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “ผูกพันเห็นคุณค่า” 3 G

Module VI: ขยายผลฝึกอบรม

 •  สรุปสาระสำคัญ
 •  ปฏิบัติการ “รู้เปลี่ยนโลก”


ลักษณะการเรียนรู้

 •  70/30 (Workshop/Theory), ถอดบทเรียนจากภาพยนตร์, Case study, Brainstorming, อภิปรายกลุ่ม, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา, กิจกรรมสนุกกระตุกคิดและโปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกผ่านดนตรีบำบัด (NLP)


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

 •  Reskill 2030 ยกระดับทักษะอนาคต ได้แก่สร้างรักษาสัมพันธภาพ, คิดริเริ่มสร้างสรรค์, ฉลาดใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย
 •  4 เทคนิคพร้อมใช้ ได้แก่ 1. คุยเพลินได้เพื่อน 2. ระดมสมองสร้างสุข 3. ชื่นชมดลใจ 4. ผูกพันเห็นคุณค่า
 •  4 เครื่องมือประเมิน ได้แก่ 8 เคล็ดลับคุยสนุกทุกโอกาส, 7 ข้อสังเกตแห่งคุณภาพชีวิตการทำงาน, 15ม... เคล็ดลับสร้างแรงจูงใจในการทำงาน, 5 แนวทางสร้างสุขจากการเป็นผู้ให้

ข้อแตกต่าง & โดดเด่นของหลักสูตร

 •  ออกแบบให้ตอบโจทย์
 •  วิทยากรมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์
 •  เน้นมีส่วนร่วม & ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่ใช้ได้จริง
 •  เน้น Reskill & Upskill เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต (Future skills)


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงาน, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร สร้างสุขและผูกพันองค์กรด้วยภาวะผู้นำหลอมรวมใจ (Inclusion-driven Employee Engagement)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: สร้างสุขและผูกพันองค์กรด้วยภาวะผู้นำหลอมรวมใจ, การสร้างแรงใจแบบ Motivation 3.0, การสื่อสารด้วยใจขอบคุณ, การระดมสมองอย่างสร้างสรรค์, 5 ข้อสังเกตแห่งความผูกพันต่อองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด